Yn ôl i'r brig

Cyngor Caerffili yn lansio pecyn cyngor i fynd i’r afael ag eiddo gwag

Cllr Shayne Cook launches the Empty Property Pack with members of the team
July 5, 2023

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio pecyn gwybodaeth fel rhan o brosiect ehangach i fynd i’r afael ag eiddo gwag.

Nod y pecyn ‘Caerffili – Yn Dda i Ddim yn Wag’ yw darparu adnodd i berchnogion eiddo gwag a’u cyfeirio at yr ystod eang o gymorth sydd ar gael i’w helpu i sicrhau bod eiddo gwag yn cael eu defnyddio eto.

Ym mis Rhagfyr 2020, rhoddodd Cabinet y Cyngor y caniatâd i sefydlu tîm pwrpasol i ymdrin ag eiddo gwag yn y Fwrdeistref Sirol.  Ers hynny, mae’r tîm wedi datblygu cynllun gweithredu ac wedi dechrau cyflawni hyn drwy adeiladu ar waith blaenorol y Cyngor wrth ymgysylltu â pherchnogion eiddo gwag a defnyddio’r eiddo gwag eto at ddibenion buddiol.

Mae hefyd gan y tîm bwerau i gymryd camau gorfodi mewn achosion lle mae eiddo preswyl yn achosi pryder sylweddol.

Dywedodd y Cynghorydd Shayne Cook, Aelod Cabinet y Cyngor dros Dai, “Yn ogystal â bod yn wag ac yn hyll, mae eiddo gwag hirdymor hefyd yn gallu dod ag amrywiaeth o faterion eraill gyda nhw, gan gynnwys bod yn fagnet ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol.  Mae’r tîm eisoes yn cyflawni canlyniadau rhagorol o ran defnyddio tai gwag eto ac, mewn rhai achosion, mae’r eiddo’n dod â manteision ychwanegol drwy eu defnyddio i ailgartrefu pobl leol a fyddai, fel arall, wedi canfod eu hunain yn ddigartref.

Mae’r pecyn gwybodaeth yn arf ychwanegol rydyn ni’n gobeithio y bydd yn helpu ymgysylltu â mwy o berchnogion eiddo gwag a’u gwneud nhw’n ymwybodol o’r cymorth sydd ar gael iddyn nhw.”

I weld copi o’r pecyn ‘Caerffili – Yn Dda i Ddim yn Wag’, neu i gael rhagor o wybodaeth am y cymorth sydd ar gael, ewch i Caerphilly – Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili  Gallwch chi hefyd ofyn am gopi drwy gysylltu â’r Tîm Eiddo Gwag ar 01443 811378 neu e-bostio TaiSectorPreifat@caerffili.gov.uk.