Yn ôl i'r brig

Cyngor ar eiddo gwag Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Graphic of person with welcoming arm

Croeso

Mae eiddo gwag yn cynrychioli adnodd gwastraff, cost ariannol ac mewn llawer o achosion, cyfle sy’n cael ei golli i ddarparu tai fforddiadwy y mae gwir eu hangen.

Nid yn unig y maen nhw’n wastraff adnodd tai gwerthfawr, ond maen nhw’n gallu difetha’r gymuned ac achosi gofid i drigolion sy’n gorfod dioddef eu hedrychiad hyll a’u tueddiad i ddenu troseddu, fandaliaid, sgwatwyr, meddianwyr heb ganiatâd, ac ymddygiad gwrthgymdeithasol. Hefyd, maen nhw’n gallu tynnu gwerth eiddo cyfagos i lawr ac maen nhw’n gostus iawn i’r Cyngor, yr Heddlu, yr Awdurdod Tân, a Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol oherwydd yr amser a’r adnoddau sy’n cael eu gwario ar ddelio â’r problemau maen nhw’n eu creu.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi ymrwymo i weithio â pherchnogion eiddo gwag a darpar berchnogion i’w hannog i ddefnyddio eu heiddo unwaith eto a, lle bo’n bosibl, atal eiddo rhag dod yn wag yn y lle cyntaf.

Mae yna nifer o gynlluniau ar gael i helpu perchnogion i ddefnyddio eu heiddo gwag unwaith eto a nod y pecyn hwn yw rhoi i chi drosolwg ar ba gymorth sydd ar gael.

Fodd bynnag, os yw perchennog yn gwrthod cydweithredu neu’n rhwystrol, yna bydd y Cyngor yn ystyried defnyddio’r amrywiaeth eang o gamau gorfodi ffurfiol sydd ar gael er mwyn defnyddio’r eiddo unwaith eto.

Camau gorfodi ffurfiol yw’r dewis olaf bob amser, ond mae’r Cyngor yn credu bod gadael eiddo i sefyll yn wag am gyfnodau hir pan mae prinder tai fforddiadwy yn y Fwrdeistref Sirol yn annerbyniol.

Graphic of homeowner painting

Adnewyddu eich eiddo gwag

Mae perchnogion eiddo gwag sydd eisiau dod â’u heiddo i safon fyw dderbyniol yn gallu elwa o ddewis eang o gymorth ariannol gan gynnwys grantiau a benthyciadau di-log. Isod, mae trosolwg byr ar y dewisiadau sydd ar gael.

Gwybod mwy am adnewyddu eich eiddo gwag

Graphic of man with For Sale sign

Gwerthu eich eiddo gwag

Un o’r ffyrdd cyflymaf a hawsaf o ddelio â’ch eiddo gwag yw gwerthu’r eiddo. Mae’r farchnad dai yn gryf iawn ar hyn o bryd ac mae hyn yn ddewis perffaith i berchnogion nad oes ganddyn nhw ddim diddordeb mewn defnyddio’r eiddo unwaith eto eu hunain.

Gwybod may am werthu eich eiddo gwag

Graphic of lady moving boxes

Rhentu eich eiddo gwag

Nid yw’n gyfrinach bod prinder lletyau rhent addas o ansawdd da ym Mwrdeistref Sirol Caerffili. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn rhentu eich eiddo, gallwn ni gynnig amrywiaeth eang o wybodaeth a chymorth i chi a byddwn ni’n gallu eich pwyntio yn y cyfeiriad cywir.

Gwybod owy am rentu eich eiddo gwag

Graphic of empty home

Nid yw gwneud dim yn opsiwn bellach

Mae’r Awdurdod hwn wedi ymrwymo i ddefnyddio eiddo gwag unwaith eto er budd y gymuned. Nid yw gadael eiddo gwag am flynyddoedd heb ddim cynlluniau i’w defnyddio unwaith eto yn opsiwn i chi mwyach. Mae cost cael eiddo gwag yn cynyddu a bydd yr Awdurdod hwn yn mynd ati i dargedu tai a fu’n wag yn yr hirdymor ac sy’n cael eu hesgeuluso a’u hanwybyddu gan eu perchnogion.

Darganfyddwch beth mae hyn yn ei olygu i'ch eiddo

Graphic of staff member giving advice

Cyngor ac arweiniad

The Council’s Business Enterprise & Renewal Team offers advice and guidance to suit individual needs in the areas of business support, town centre development, event planning and delivery and regeneration project management.

Find out more about BERT

Newyddion

Cllr Shayne Cook launches the Empty Property Pack with members of the team

Cyngor Caerffili yn lansio pecyn cyngor i fynd i’r afael ag eiddo gwag

July 5, 2023

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi lansio pecyn gwybodaeth fel rhan o brosiect ehangach i fynd i’r afael ag eiddo gwag. Nod y pecyn ‘Caerffili – Yn Dda i Ddim yn Wag’ yw darparu adnodd i berchnogion eiddo gwag a’u cyfeirio at yr ystod eang o gymorth sydd ar gael i’w helpu i sicrhau bod […]

Darllenwch 'Cyngor Caerffili yn lansio pecyn cyngor i fynd i’r afael ag eiddo gwag' >